Шановний акціонер!


Публічне акціонерне товариство «КОСМОС» код за ЄДРПОУ 20572328(надалі – Товариство) інформує про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – Збори). Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 22 квітня 2017 року з 11 години 00 годин до 11 годин 45 хвилин. Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 22 квітня 2017 року о 12-00 годині. Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, Київська обл., Обухівський р-н, смт. Козин, вул. Солов’яненка, 68, (Літера А, - Адмін. будівля. Відділ збуту ).
Місцезнаходження Товариства: Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, смт. Козин, вул. Солов’яненка, 68
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 18 квітня 2017 року.


Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Про обрання лічильної комісії зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря зборів Товариства.
3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
4. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії  Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл чистого прибутку Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
10. Про відкликання голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
14. Про відкликання Генерального директора Товариства.
15. Про обрання Генерального директора Товариства.
16. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
17. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятисьТовариством протягом року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, смт. Козин, вул. Солов’яненка, 68, (приймальна Генерального директора), кожного робочого дня з 10.00 до 12.00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Товариства Начальник торгівельно - комерційного відділу – Масляник Любов Володимирівна.


Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі :
-    документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
-    довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)
Телефони для довідок: (044) 520-88-78, факс (045) 727-98-07.


Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис. грн.)
Найменування показників Період

Звітний

(за 2016)

Попередній

(за 2015)

Усього активів  4716  4962
Основні засоби  3838  4022
Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
Запаси   961  1199
Сумарна дебіторська заборгованість   430   405
Грошові кошти та їхні еквіваленти -         3,4
Нерозподілений прибуток -1302 -1349
Власний капітал  3274  3274
Статутний капітал   516   516
Довгострокові зобов’язання   737   737
Поточні зобов’язання  1033  1416
Чистий прибуток (збиток)     38     40
Середньорічна кількість акцій (шт.)    

Кількість власних акцій, викуплених протягом

періоду (шт.)

   

Загальна суиа коштів, визначених на викуп

власних акцій протягом періоду

   
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)     9    12

 

Генеральний директор  ПАТ «КОСМОС»

Кто на сайте

Сейчас 12 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Scroll to top