Шановний акціонере! 

Приватне акціонерне товариство «КОСМОС» код за ЄДРПОУ 20572328 (надалі – Товариство) інформує про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – Збори). Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 25 квітня 2020 року з 11 години 00 годин до 11 годин 45 хвилин. Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 25 квітня 2020 року о 12:00. Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Солов’яненка, 68, (літера А, - адмін. будівля, відділ збуту).
Місцезнаходження Товариства: Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Солов’яненка, 68
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 25 квітня 2020 року.

 ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, у тому числі розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності та звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства.
12. Обрання Генерального директора Товариства.


Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства(тис.грн.)

(тис. грн.)
Найменування показників Період

Звітний

(за 2019)

Попередній

(за 2018)

Усього активів  6660  5695
Основні засоби 4254 3842
Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
Запаси 937 867
Сумарна дебіторська заборгованість 646   890
Грошові кошти та їхні еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток -1247 -1273
Власний капітал  3274  3274
Статутний капітал  516 516
Довгострокові зобов’язання  737 737
Поточні зобов’язання  2625 1910
Чистий прибуток (збиток)  21 19
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 11  12 

 

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства:
Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Солов’яненка, 68, (приймальня генерального директора), у робочі дні з 10.00 до 12.00, в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Товариства начальник ТКВ – Масляник Любов Володимирівна.
Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)
Телефони для довідок: (044) 520-88-78, факс (045) 727-98-07.

Кто на сайте

Сейчас 8 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Scroll to top