Проєкти рішень та робочі документи з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КОСМОС» (надалі – Товариство) 

30 квітня 2021 року

 Питання № 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Доповідач: Рудницький Володимир Юрійович
    1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі
- голова комісії – Киричик Діана  Володимирівна;
- член комісії – Майструк Марія Петрівна;
- член комісії – Седракян Баграт Норіновіч.
    1.2. Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.


Питання № 2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.
    2.1. Обрати головою зборів – Рудницького Олега Юрійовича.
    2.2. Обрати секретарем зборів – Масляник Любов Володимирівну.


Питання № 3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.
    Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори):
− звіт Наглядової ради, Звіт Виконавчого органу Товариства, річний звіт Товариства та інші
доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.
− виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
− повторні виступи – до 2 хв.
− зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.
Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.


Розяснення, щодо процедури проведення річних Загальних зборів Товариства:


    Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проєкт рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів. Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. 3 Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: - він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; - на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); - він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; - акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в зборах печаткою Товариства.


Питання № 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, у тому числі розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності та звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2020 році.
    Проєкт рішення № 4.1: Взяти до відома річний звіт Товариства за 2020 рік.
    Проєкт рішення № 4.2: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.


Питання № 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
    Проєкт рішення № 5.1:
1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2020 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.
2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році задовільною.
    Проєкт рішення № 5.2:
1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2020 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.
2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році незадовільною.

Питання № 6 «Розгляд звіту ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».
    Проєкт рішення № 6.1

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.
    Проєкт рішення № 6.2.
Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «МАЛТІКОМ» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
    Проєкт рішення № 6.3.
Взяти до відома звіт ревізора Товариства і річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020.

Питання № 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами
діяльності Товариства у 2020 році.
    Проєкт рішення № 7.1  рішення:
7.1. Розподілити чистий прибуток в розмірі 26,7 тис. грн, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році,  наступним чином:
‒ 85 % − на покриття збитків минулих периодів Товариства;
‒ 15 % - на поповнення резервного капіталу Товариства.
    Проєкт рішення № 7.2  рішення:
7.2. Розподілити чистий прибуток в сумі 26,7 тис. грн., отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, наступним чином:
100 % - на поповнення резервного капіталу Товариства.
    Проєкт рішення № 7.3  рішення:
7.3. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, наступним чином:
Чистий прибуток в сумі 26,7 тис. грн., отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, наступним чином не розподіляти.

Питання № 8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.
    Проєкт рішення № 8.1
Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік:
‒ провадження Товариством ринкової діяльності,
‒ забезпечення прибутковості та ефективності нарощування темпів господарської діяльності.


Питання № 9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови, членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії Товариства.
    Проєкт рішення № 9.1.
Припинити повноваження Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства у повному складі.


Питання № 10 Обрання членів Наглядової ради Товариства.
    Проєкт рішення № 10.1
Для обрання до склада Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Космос» в кількості 3 (трьох) осіб пропонуються наступні кандидатури:
‒ Кочеров Віктор Леонідович;
‒ Рудницький Олег Юрійович;

‒ Севян Вікторія Володимирівна.


Питання № 11. Обрання Ревізора Товариства.
Для обрання ревізора Товариства пропонуються наступна кандидатура Ляшенко Любов Анатоліївна.


Питання № 12. Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства.
    Проєкт рішення № 12.1
Відкликати з 30 квітня 2021 року Генерального директора.


Питання № 13. Обрання Генерального директора Товариства
    Проєкт рішення № 13.1
Обрати з 30 квітня 2021 року Рудницького Володимира Юрійовича (ідентифікаційний номер 2542417059) Генеральним директором приватного акціонерного товариства «Космос».

Кто на сайте

Сейчас 11 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Scroll to top