Відкрите акціонерне товариство "Космос" (надалі - Товариство) інформує  про Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства:

(тис. грн.)
Найменування показників Період
Звітний (за 2013 р.) Попередній (за 2012 р.)
Усього активів
Основні засоби
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їхні еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності  ВАТ «КОСМОС»
Акціонерам та керівництву ВАТ «КОСМОС» Національній комісії з цінних паперів  та  фондового  ринку

     Ми провели аудит фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства «КОСМОС», (ЄДРПОУ 20572328; місцезнаходження Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Анатолія Солов’яненка, 68; зареєстроване Обухівською районною державною адміністрацією Київської області 14.04.94 р.) (далі - Товариство), яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, стислий виклад облікових політик та інші пояснювальні примітки.
     Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
   Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї першої фінансової звітності відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» (МСФЗ 1) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.
     Відповідальність аудитора
     Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 р. № 1360. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
    Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Товариством фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
     Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
     Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
     Підставою для висловлення умовно-позитивної думки є неможливість отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів по сумах корегувань при трансформації даних фінансової звітності, складеної по Національних стандартах бухгалтерського обліку у першу фінансову звітність відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 1 (МСФЗ 1), які стосуються основних засобів, оскільки аудитор не приймав участі в інвентаризації активів та зобов’язань, що проводилась в період роботи по трансформації фінансової звітності відповідно до МСФЗ і не мав змогу визначити, чи була потреба в корегуванні зазначених сум.
     Умовно-позитивна думка
    На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки» фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2013 року, його фінансові результати, рух грошових коштів та інформацію про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
     Основні відомості про аудиторську фірму

  1. Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «БАЛАНС»,
  2. Свідоцтво АПУ про включення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 0061 від 30 березня 2001 року, рішенням Аудиторської палати України № 224/3 від 23 грудня 2010 року термін дії подовжено до 23 грудня 2015 року;
  3. Місцезнаходження: Київ, вул. Академіка Доброхотова, буд.17, к. 248, тел./факс 404-00-05.

     Дата і номер договору на проведення аудиту
Додаткова угода № 1/14 від 03.04.2014 р. до договору № 01/14/ПАТ від 03.04.2014 р.
     Дата початку та дата закінчення проведення аудиту
Аудиторську перевірку здійснено з 03.04.14 р. по 25.04.14 р.
Директор ТОВ «Аудиторська фірма «БАЛАНС» В. В. Зимовець

Кто на сайте

Сейчас 10 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Scroll to top