АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо річної фінансової звітності  ВАТ «КОСМОС»
станом на 31 грудня 2014 року

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Акціонерам      та      керівництву     ВАТ     «К О С М О С»

     Опис аудиторської перевірки
Ми провели аудит фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства «КОСМОС» (далі – Товариство), що додається, яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.
     Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
   Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне представлення цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
     Відповідальність аудитора
    Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
    Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів, щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом та оцінку загального подання фінансової звітності.
    Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
     Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
     Інвентаризація основних засобів, дебіторської та кредиторської заборгованостей проводилась Товариством без нашої участі, оскільки ця дата передувала призначенню аудиторської перевірки. Проте, нами були отримані альтернативні аудиторські докази, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов'язання існують.
     Умовно-позитивна думка
    На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, наведених у попередньому параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2014 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, складені відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та чинного законодавства України.
    Основні відомості про аудитора
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «БізнесЕкспертАудит» (код ЄДРПОУ 21662805)
Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм N 1786 видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001 року, рішенням Аудиторської палати України № 222/3 від 30.11.2010 року термін дії свідоцтва продовжено до 30.11.2015 року.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів видане НКЦПФР, реєстраційний номер свідоцтва 22, серія та номер свідоцтва П 000022, строк дії Свідоцтва з 12.02.2013 року до 30.11.2015 року
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Костьольна, буд. 6, кв.18

     Дата і номер договору на проведення аудиту
Договір від 16 лютого 2015 року № 32
     Дата початку та дата закінчення проведення аудиту
Дата початку проведення аудиту: 25 березня 2015 року
Дата закінчення проведення аудиту: 28 квітня 2015 року

Директор
ТОВ «АФ «БізнесЕкспертАудит»                                              ___________________    Романюк Г.В.
Сертифікат «А» № 006652 виданий
згідно рішення Аудиторської Палати України
№ 209/3 від 24 грудня 2009 року.   

Аудитор
ТОВ «АФ «БізнесЕкспертАудит»                                              ___________________    Полонська Ю.В.
Сертифікат «А» № 006620 виданий
згідно рішення Аудиторської Палати України
№ 192 від 16 липня 2008 року. 


28.04.2015
м. Київ

 

Відкрите акціонерне товариство "Космос" (надалі - Товариство) інформує  про Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства:

(тис. грн.)
Найменування показників Період
Звітний (за 2014 р.) Попередній (за 2013 р.)
Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їхні еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньрічна кількість акцій (шт.)

Кількість власних акцій, викуплених протягом

періоду (шт.)

Загальна сума коштів, визначених на викуп

власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

 

 

Кто на сайте

Сейчас 14 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Scroll to top