Шановний акціонер!


Публічне акціонерне товариство «КОСМОС» код за ЄДРПОУ 20572328(надалі – Товариство) інформує про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – Збори). Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 23 квітня 2016 року з 11 години 00 годин до 11 годин 45 хвилин. Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 23 квітня 2016 року о 12-00 годині. Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, Київська обл., Обухівський р-н, смт. Козин, вул. Солов’яненка, 68, (Літера А, - Адмін. будівля. Відділ збуту ).
Місцезнаходження Товариства: Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, смт. Козин, вул. Солов’яненка, 68
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 20 квітня 2016 року.


Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1.    Про обрання лічильної комісії зборів Товариства.
2.    Про обрання Голови та секретаря зборів Товариства.
3.    Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
4.    Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
5.    Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6.    Розгляд звіту Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії  Товариства.
7.    Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
8.    Розподіл чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році.
9.    Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
10.    Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.


Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, смт. Козин, вул. Солов’яненка, 68, (приймальна Генерального директора), кожного робочого дня з 10.00 до 12.00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Товариства Начальник торгівельно - комерційного відділу – Масляник Любов Володимирівна.


Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі :
-    документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
-    довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)
Телефони для довідок: (044) 520-88-78, факс (045) 727-98-07.


Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ Космос

(тис. грн.)
Найменування показників Період
Звітний Попередній
Усього активів  4962 4407 
Основні засоби 4022  3996 
Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
Запаси 1199   626
Сумарна дебіторська заборгованість  405  396
Грошові кошти та їхні еквіваленти 3,4   23
Нерозподілений прибуток  -1349 -1397 
Власний капітал  3274  2325
Статутний капітал  516  516
Довгострокові зобов’язання 737  801 
Поточні зобов’язання  1416 917 
Чистий прибуток (збиток) 40   21
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 12   14

 

Генеральний директор  ПАТ «КОСМОС»

Кто на сайте

Сейчас 13 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Scroll to top