Проекти рішень та робочі документи по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «КОСМОС» (надалі – Товариство)
22 квітня 2017 року

Питання № 1 «Про обрання лічильної комісії зборів Товариства»
Доповідач: Рудницький Володимир Юрійович
Проект рішення з першого питання порядку денного:
1.1. Обрати лічильну комісію у складі:
- голова комісії – Киричик Діана  Володимирівна;
- член комісії – Майструк Марія Петрівна;
- член комісії – Вовчок Володимир Дмитрович.

Питання № 2 «Про обрання Голови та секретаря зборів Товариства»
Доповідач: Рудницький Володимир Юрійович
Проект рішення з другого питання порядку денного:
2.1. Обрати головою зборів – Рудницького Олега Юрійовича;
2.2. Обрати секретарем зборів – Масляник Любов Володимирівна.

Питання № 3 «Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства»
Доповідач: Рудницький Володимир Юрійович
Проект рішення з третього питання порядку денного:
‒    згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
‒    рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
‒    запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.
‒    встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Президії Зборів та провести голосування. Після розгляду третього та останнього питань порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування з усіх питань порядку денного;
‒    бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

  •       він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
  •       на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
  •       він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
  •       акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

‒    бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.
‒    доповідь по питанням порядку денного Зборів – до 10 хв.;
‒    виступи по питанням порядку денного Зборів – до 3 хв.,
‒    повторні виступи – до 2 хв.

Питання № 4 «Розгляд звіту генерального директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу товариства»
Доповідач: Рудницький Володимир Юрійович
Проект рішення з четвертого питання порядку денного:
‒    роботу Генерального директора Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
‒    звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році затвердити.

Питання № 5 «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за  2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»
Доповідач: Рудницький Олег Юрійович
Проект рішення з п’ятого питання порядку денного:
‒    роботу Наглядової ради Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
‒    звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

Питання № 6 «Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії»
Доповідач: Ляшенко Любов Анатоліївна.
Проект рішення з шостого  питання порядку денного:
‒    роботу Ревізійної комісії Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
‒    звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році затвердити.
Проект № 1 рішення
Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.
Проект № 2 рішення
Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «МАЛТІКОМ»  умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
Проект № 3 рішення
Взяти до відома річний звіт Товариства за 2016 рік.

Питання № 7 «Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік»
Доповідач: Рудницький Володимир Юрійович
Проект рішення з сьомого  питання порядку денного:
-звіт  та баланс  товариства за 2016 рік затвердити.


Питання № 8 «Розподіл чистого прибутку Товариства за підсумками роботи в 2016 році»
Доповідач: Рудницький Володимир Юрійович
Проект № 1  рішення:
8.1. Розподілити чистий прибутокв розмірі 38тис. грн, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році,  наступним чином:
‒    85 % - на покриття збитків минулих периодів Товариства;
‒    15 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

Проект № 2  рішення:
8.1. Розподілити чистий прибуток в сумі 38 тис. грн., отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, наступним чином:
100 % - на поповнення резервного капіталу Товариства.

Проект № 3  рішення:
8.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, наступним чином:
    Чистий прибуток в сумі 38 тис. грн., отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, наступним чином не розподіляти.
Питання № 9 «Про прийняття рішення про зміну типу товариства та найменування товариства »
Доповідач: Рудницький Володимир Юрійович
Проект рішення з дев’ятого питання порядку денного:
Визначити тип акціонерного товариства як приватне та змінити найменування Публічне акціонерного товариства «КОСМОС» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОСМОС».


Питання № 10 «Про внесення змін до статуту  товариства шляхом затвердження статуту у новій редакції та визначення уповноваженої особи для підписання статуту у новій редакції і проведення його державної реєстрації»
Доповідач: Рудницький Володимир Юрійович
Проект рішення з десятого   питання порядку денного:
10.1. У зв’язку з приведенням у відповідність діяльності Товариства до вимог закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОСМОС», у редакції що додається.
10.2. Доручити голові виконавчого органу Товариства підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОСМОС».
10.3. Виконавчому органу Товариства забезпечити державну реєстрацію змін та доповнень до Статуту у встановленому законодавством порядку.
Робочі документи: Проект статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОСМОС».


Питання № 11 «Про затвердження Положень про загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган, про ревізійну комісію, принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства та інших внутрішніх нормативних документів Товариства»
Доповідач: Рудницький Володимир Юрійович
Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:
11.1. Затвердити Положення про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОСМОС», документ що додається.
11.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОСМОС», що додається.
11.3. Затвердити Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОСМОС», що додається.
11.4. Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОСМОС», що додається.
11.5. Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОСМОС», що додається.
Робочі документи: Положення про загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію, Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОСМОС».

Питання № 12 «Визначення основних напрямків діяльності товариства»
Доповідач: Рудницький Володимир Юрійович
Проект рішення з дванадцятого  питання порядку денного:
Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік:
‒    провадження Товариством ринкової діяльності,
‒    забезпечення прибутковості та ефективності нарощування темпів господарської діяльності.

Питання № 13 «Про відкликання голови та членів Наглядової ради Товариства»
Доповідач: Рудницький Володимир Юрійович
Проект рішення з тринадцятого  питання порядку денного:
13.1. Відкликати з 22 квітня 2017 року Наглядову раду Товариства у повному складі.

Питання № 14 «Про обрання членів Наглядової ради Товариства»
Доповідач: Рудницький Володимир Юрійович
Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:
14.1. Для обрання до складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОСМОС» в кількості 3 (трьох) осіб пропонуються наступні кандидатури:
‒    Кочеров Віктор Леонідович;
‒    Рудницький Олег Юрійович;
‒    Севян Вікторія Володимирівна.

Питання № 15 «Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства»
Доповідач: Рудницький Володимир Юрійович
Проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного:
15.1. Відкликати з 22 квітня 2017 року  Ревізійну комісію Товариства у повному складі.

Питання № 16 «Про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства»
Доповідач: Рудницький Володимир Юрійович
Проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного:
15.1. Для обрання до складу Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОСМОС» в кількості 2 (двох) осіб пропонуються наступні кандидатури:
- Захожа Ольга Анатоліївна;
- Ляшенко Любов Анатоліївна.

Питання № 17 «Про відкликання голови та членів Правління Товариства»
Доповідач: Рудницький Володимир Юрійович
Проект рішення з сімнадцятого питання порядку денного:
17.1. Відкликати з 22 квітня 2017 року Генерального директора.

Питання № 18 «Про обрання виконавчого органу Товариства»
Доповідач: Рудницький Володимир Юрійович
Проект рішення з вісімнадцятого питання порядку денного:
18.1. Обрати з 22 квітня  2017 року Рудницького Володимира Юрійовича (ідентифікаційний номер 2542417059) Генеральним директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОСМОС» відповідно до нової редакції статуту.

Питання № 19 «Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства»
Доповідач: Рудницький Володимир Юрійович.
Проект рішення з дев'ятнадцятого питання порядку денного:
19.1. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується.
19.2. Затвердити умови Договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОСМОС», що додається.
19.3. Обрати Генерального директора Товариства Рудницького Володимира Юрійовича, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОСМОС».
Робочі документи: Проект договору з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОСМОС».

Питання № 20 «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства»
Доповідач: Рудницький Володимир Юрійович
Проект рішення з двадцятого   питання порядку денного:
20.1. Схвалити значні правочини Товариства, що можуть вчинитися протягом 2017 року та , до дати проведення чергових загальних зборів у 2018 році.

Кто на сайте

Сейчас один гость и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Scroll to top