Шановний акціонер! 

Приватне акціонерне товариство «КОСМОС» код за ЄДРПОУ 20572328 (надалі – Товариство) інформує про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – Збори). Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 28 квітня 2018 року з 11 години 00 хвилин до 11 години 45 хвилин. Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 28 квітня 2018 року о 12:00. Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Солов’яненка, 68, (літера А, - Адмін. будівля. Відділ збуту ).
Місцезнаходження Товариства: Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Солов’яненка, 68
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 24 квітня 2018 року.


Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання лічильної комісії зборів Товариства та принятия рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Голови та секретаря зборів Товариства.
3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
4. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
7. Розподіл чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році.


Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис. грн.)
Найменування показників Період

Звітний

(за 2017)

Попередній

(за 2016)

Усього активів  5073  4716
Основні засоби  3843  3838
Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
Запаси   827   961
Сумарна дебіторська заборгованість   798   430
Грошові кошти та їхні еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток -1250 -1302
Власний капітал  3274  3274
Статутний капітал   516   516
Довгострокові зобов’язання   737   737
Поточні зобов’язання  1369  1033
Чистий прибуток (збиток)     43     38
Середньорічна кількість акцій (шт.)    

Кількість власних акцій, викуплених протягом

періоду (шт.)

   

Загальна суиа коштів, визначених на викуп

власних акцій протягом періоду

   
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)     10    9

 

Для участі у загальних зборах при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорту – доручення на право участі у загальних зборах оформлене згідно вимог діючого законодавства України. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація, включаючи проекти рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: kosmos.kiev.ua. Порядок ознайомлення акціонерів (учасників): Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Солов’яненка, 68 (приймальня Генерального директора), кожного робочого дня з 10:00 до 12:00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Товариства Начальник торгівельно-комерційного відділу – Масляник Любов Володимирівна. Телефон для довідок (04572)79807.

Генеральний директор  Рудницький В.Ю.

Кто на сайте

Сейчас 12 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Scroll to top