Проекти рішень та робочі документи по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КОСМОС» (надалі – Товариство)
28 квітня 2018 року  

Питання № 1 «Про обрання лічильної комісії зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень»

Доповідач: Рудницький Володимир Юрійович
Проект рішення до першого питання порядку денного:
1.1. Обрати лічильну комісію у складі:
- голова комісії – Киричик Діана Володимирівна;
- член комісії – Майструк Марія Петрівна;
- член комісії – Вовчок Володимир Дмитрович.

 

 

1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства з моменту закриття загальних зборів Товариства.

Питання № 2 «Про обрання Голови та секретаря зборів Товариства»
Доповідач: Рудницький Володимир Юрійович
Проект рішення до другого питання порядку денного:
2.1. Обрати головою зборів – Рудницького Олега Юрійовича;
2.2. Обрати секретарем зборів – Масляник Любов Володимирівну.

Питання № 3 «Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства»
Доповідач: Рудницький Володимир Юрійович
Проект рішення з третього питання порядку денного:
‒    згідно пункту10 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
‒    рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
‒    запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.
‒    встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Президії Зборів та провести голосування. Після розгляду третього та останнього питань порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування з усіх питань порядку денного;
‒    бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

  •                він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
  •                на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
  •                Він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
  •                акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекта рішення.

‒    бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.
‒    доповідь по питанням порядку денного Зборів – до 10 хв.;
‒    виступи по питанням порядку денного Зборів – до 3 хв., 
‒    повторні виступи – до 2 хв.

Питання № 4 «Розгляд звіту генерального директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства»
Доповідач: Рудницький Володимир Юрійович
Проект рішення з четвертого питання порядку денного:
‒    роботу Генерального директора Товариства у 2017році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів
‒    звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році затвердити.

Питання № 5 «Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії»
Доповідач: Ляшенко Любов Анатоліївна.
Проект рішення з шостого  питання порядку денного:
‒    роботу Ревізійної комісії Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
‒    звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

Проект № 1 рішення 
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік
Проект № 2 рішення
Затвердити річний звіт Товариства за 2017рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «МАЛТІКОМ»  умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарськоїдіяльності Товариства у 2017році.
Проект № 3 рішення
Взяти до відома річний звіт Товариства за 2017рік.

Питання № 6 «Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік»
Доповідач: Рудницький Володимир Юрійович
Проект рішення з сьомого  питання порядку денного:
6.1 Звіт  та баланс  Товариства за 2017 рік затвердити.

6.2.Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік:
‒    провадження Товариством ринкової діяльності,
‒    забезпечення прибутковості та ефективності нарощування темпів господарської діяльності. 


Питання № 7 «Розподіл чистого прибутку Товариства за підсумками роботи у 2017році»
Доповідач: Рудницький Володимир Юрійович
Проект № 1  рішення:
7.1. Розподілити чистий прибуток в розмірі 43 тис. грн, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарськоїдіяльності у 2017році,  наступним чином:
‒    85 % - на покриття збитків минулих периодів Товариства;
‒    15 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

Проект № 2  рішення:
7.1. Розподілити чистий прибуток в сумі43 тис. грн., отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017році, наступним чином:
100 % - на поповнення резервного капіталу Товариства.

Проект № 3  рішення:
7.1. Розподілити чистий прибуток, отриманийТовариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017році, наступним чином:
    Чистий прибуток в сумі 43 тис. грн., отриманийТовариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017році, наступним чином не розподіляти.

Кто на сайте

Сейчас 14 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Scroll to top